تاريخ : دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶ | 23:9 | نویسنده : محمد رضا حسین زاده

شهيد راه حكمت

1ـ سقراط از گشت و گذار در ميان مردم چه مقصودي داشت؟

ـ ـ در نظر سقراط رابطه‌ي ثروت و فضيلت چگونه است؟‌

ـ ـ در نظر سقراط ثروت…….. به بار نمي‌آورد.

2ـ سقراط معتقد بود كه خداوند چه رسالتي را بر عهده‌ي او نهاده است؟

ـ ـ هدف سقراط از گشت و گذار چه بود و چرا آن را وظيفه‌ي خود مي‌دانست؟‌

3ـ چه عواملي سبب شد تا عده‌اي عليه سقراط توطئه كنند و ادعانامه‌اي عليه او تنظيم كنند؟

ـ ـ چه دلايلي باعث شد كه توطئه‌اي عليه سقراط طراحي شود و او براي محاكمه و كيفر به دادگاه فراخوانده شود؟

4ـ سقراط در كدام دادگاه محاكمه شد و نماينده‌ي متهم‌كنندگان كه بود؟

5 ـ در نظر ملتوس جرم سقراط چه بود؟

ـ ـ ملتوس جرم سقراط را در چه چيز مي‌دانست و چه كيفري را براي او پيشنهاد كرد؟

6 ـ سقراط مي‌گفت وظيفه‌ي قاضي . . .  و وظيفه‌ي من . . .  است .

7ـ افترايي كه مخالفان از ديرباز به سقراط نسبت داده‌ بودند چه بود؟

8 ـ سقراط در دادگاه، علت تهمتها را در چه چيز مي‌دانست؟

9ـ سقراط دانش خاص خود را به چه چيز استناد مي‌كرد؟

10ـ كرفون چه سؤالي از سروش معبد دلفي پرسيد و چه پاسخي از او شنيد؟

ـ ـ پيام سروش دلفي را چيست.

11ـ سقراط از جستجو براي كشف راز پيام سروش، به چه نتيجه‌اي رسيد؟

12ـ داناي حقيقي در نظر سقراط كيست؟

13ـ از نظر سقراط راز پيام سروش دلفي چيست؟

ـ ـ پيام سروش معبد دلفي چه بود؟ و سقراط راز آن را در چه مي‌دانست؟

ـ ـ سقراط چگونه سعي كرد تا راز پيام غيبي سروش را كشف كند؟

14ـ سقراط علت اتهام گمراه كردن جوانان را در چه چيز مي‌دانست؟

15ـ چه كساني عليه سقراط ادعانامه نوشتند و هر كدام نماينده‌ي چه گروهي بودند؟

ـ ـ در جلسه‌ي دادگاه سقراط، ملتوس، آنيتوس و ليكون هر يك به نمايندگي از چه گروههايي سخن مي‌گفتند؟

ـ ـ سقراط توسط چه كساني به دادگاه فرا خوانده شد؟ چرا مورد حسادت واقع شد؟

16ـ سقراط چگونه نتيجه‌گيري كرد كه در نظر ملتوس تربيت انسان از تربيت اسب آسانتر است؟

ـ ـ سقراط چگونه ثابت كرد كه ملتوس از تربيت جوانان بكلي بي‌خبر است؟

17ـ توضيح دهيد سقراط درباره‌ي اين اتهام كه او خداپرست نيست، در دادگاه چه پاسخي داد؟

ـ ـ سقراط با طرح اين سؤال از ملتوس كه « آيا ممكن است كسي وجود امور انساني را بپذيرد ولي منكر وجود انسان شود» چه نتيجه‌اي گرفت؟

18ـ سقراط مي‌گفت: اگر من در دادگاه محاكمه شوم، قرباني . . . و . . . شده‌ام.

19ـ سقراط در پاسخ به اين سؤال كه آيا ابلهي نيست كه انسان كاري كند كه جانش به خطر افتد، چه مي‌گفت؟

ـ ـ به عقيده‌ي سقراط انسان براي انجام هر كاري، مهم‌ترين چيزي را كه بايد بفهمد چيست؟

20ـ در نظر سقراط علت ترس از مرگ چيست؟ چرا او از مرگ نمي‌هراسيد؟

ـ ـ سقراط چه عاملي را سبب ترس انسان از مرگ مي‌دانست؟

ـ ـ به نظر سقراط چرا انسان‌ها نمي‌توانند ادعا كنند كه مرگ امري سهمگين است؟‌

21ـ در مورد موضوع ترس از مرگ،‌ سقراط تفاوت خود با ديگران را در چه چيز مي‌داند؟

22ـ سقراط از چه اموري مي‌هراسيد؟

23ـ به اعتقاد سقراط بالاترين خدمتي كه او در حق مردم شهر آتن كرده بود، چه بود؟

ـ ـ سقراط بالاترين سعادت براي مردم شهرش را در چه مي‌دانست؟

24ـ سقراط در كدام دادگاه محاكمه شد و سرانجام محاكمه چه بود؟

25ـ از نظر سقراط گريز از چه چيز دشوار است؟

ـ ـ به اعتقاد سقراط گريز از ......... دشوار نيست، گريز از ......... دشوار است

26ـ سقراط مرگ را چگونه تعريف مي‌كند و دليل پذيرش مرگ از نظر او چه بود؟

ـ ـ چرا سقراط از مرگ هراسي نداشت؟ دليل پذيرش مرگ از نظر او چه بود؟

27ـ سقراط در پاسخ به پيشنهاد كريتون مبني بر فرار كردن از زندان چه گفت؟

ـ ـ سقراط هنگام پيشنهاد دوستانش براي فرار از زندان، ويژگي يك حكيم را چه چيزهايي بيان كرده‌است؟

28ـ سقراط پس از شنيدن فرياد و شيون دوستان به آنها چه گفت؟

29ـ دو جنبه‌ي بسيار مهم پيام سقراط را بيان كنيد.

ـ ـ دو جنبه‌ي مهم پيام سقراط را به اختصار بيان كنيد.

ـ ـ يك مورد از ( دو جنبه‌ي بسيار مهم) پيام سقراط را بيان كرده سپس آن را توضيح دهيد.

ـ ـ پيام سقراط اين است كه گام اول در طريق كسب حكمت و دانايي همانا…… است.

30ـ توضيح دهيد نمي‌دانم سقراط با نمي‌دانم سوفسطائيان چه تفاوت‌هايي دارد؟

ـ ـ چرا نمي‌دانم سقراط با نمي‌دانم سوفسطائيان قابل مقايسه نيست؟

ـ ـ منظور از نمي‌دانم سقراط چيست؟ آن را به طور مختصر توضيح دهيد.

31ـ به عقيده‌ي سقراط چگونه مي‌توان از وسوسه‌ي شك و گمان خلاصي يافت؟

32ـ سقراط بهترين راه وصول به دانش درست و مطمئن را در چه مي‌دانست؟

 

 

 

گوهرهاي اصيل و جاودانه

1ـ روش(سبك) افلاطون در مباحث فلسفي چيست و به چه نامي مشهور است؟

2ـ افلاطون روش فلسفي خود را از چه كسي آموخت؟

3ـ افلاطون در مباحث فلسفي خود از زبان چه كسي سخن مي‌گويد؟ چرا؟

4ـ افلاطون در . . .  دانشگاهي به نام . . . بنيان نهاد؟

5 ـ افلاطون در بحثهاي فلسفي خود در باره‌ي شناسايي ابتدا چه سؤالي را مطرح مي‌كند؟

6 ـ تفاوت دو رساله‌ي تئتتوس و جمهوري افلاطون در چيست؟

ـ ـ تفاوت دو رساله‌ي تئتتوس و جمهوري افلاطون در باب شناسايي در چيست؟

ـ ـ در رساله‌ي تئتتوس و جمهوري، افلاطون بيشتر درباره‌ي چه موضوعي سخن گفته است؟

ـ ـ دو رساله‌ي افلاطون را نام ببريد.

7 ـ نظر پروتاگوراس را درباره‌ي شناسايي حواس نوشته و سپس نتيجه‌ي آن را بيان كنيد.

8ـ توضيح دهيد اينكه افلاطون مي‌گويد « ادراك حسي نسبي است» يعني چه؟

9ـ اگر عقيده‌ي پروتاگوراس در مورد نسبي بودن شناسايي صحيح باشد چه نتايجي حاصل مي‌گردد؟

ـ ـ به نظر سقراط اگر اين عقيده كه «ادراك حسي حقيقت همه چيز را درمي‌يابد» درست باشد، چه نتايجي از آن ناشي خواهد شد؟

ـ ـ با توجه به نظر پروتاگوراس [اگر آنچه حواس هر كس گواهي مي‌دهد براي او عين حقيقت باشد] چه نتيجه‌اي دارد؟ چرا؟

10 ـ ويژگي‌هاي معرفت حقيقي را نوشته و سپس بگوييد هر يك از آنها ضامن چه امري است؟

ـ ـ ويژگي‌هاي معرفت حقيقي از نظر افلاطون ………… و …………… است

ـ ـ شناخت و معرفت از نظر افلاطون بايد داراي چه ويژگيهايي باشد؟

ـ ـ ويژگي خطاناپذير بودن معرفت ضامن چيست؟

ـ ـ از نظر افلاطون ويژگي خطاناپذير بودن و به امور پايدار تعلق داشتن معرفت ضامن چه چيزهايي است؟

11ـ به نظر افلاطون ادراكات حسي ما كدام‌يك از ويژگي‌هاي معرفت حقيقي را دارا هستند؟چرا؟

ـ ـ نظر افلاطون درباره‌ي جهان طبيعت چيست؟

ـ ـ چرا افلاطون ادراك حسي را شايسته‌ي اعتنا نمي‌داند؟

ـ ـ آيا به عقيده‌ي افلاطون شناسايي معتبر مي‌تواند از راه ادراك حسي بدست آيد؟ چرا؟

ـ ـ افلاطون معتقد به نارسايي حواس در كسب معرفت حقيقي» است دليل سخن وي را بنويسيد.

ـ ـ منظور افلاطون از پيام هراكليتوس (شما نمي‌توانيد دوبار در يك رودخانه قدم نهيد .) چيست؟

12ـ سخن معروف هراكليتوس(فيلسوف نامدار قبل از سقراط) را بيان كنيد.

ـ ـ ابتدا پيام هراكليتوس را نوشته سپس بنويسيد منظور افلاطون از اين پيام چيست؟

13ـ افلاطون در باره‌ي وجود تغيير و دگرگوني در طبيعت پيرو عقيده‌ي كدام‌يك از فلاسفه‌ي قبل از خود بوده است؟

14ـ راه حل افلاطون براي رسيدن به شناسايي حقيقي شامل چند مرحله است؟ هر يك را توضيح دهيد.

ـ ـ راه حل افلاطون براي رسيدن به معرفت حقيقي شامل دو مرحله است آن دو را به طور مختصر توضيح دهيد.

ـ ـ از نظر افلاطون براي رسيدن به معرفت حقيقي و شناسايي يقيني چه مراحلي را بايد پيمود؟

ـ ـ از ديدگاه افلاطون براي رسيدن به معرفت حقيقي چه بايد كرد؟

ـ ـ به نظر افلاطون انسان چگونه مي‌تواند به معرفت حقيقي دست پيدا كند؟

ـ ـ مراحل رسيدن به شناسايي حقيقي از نظر افلاطون را توضيح دهيد.

ـ ـ نظر افلاطون درباره‌ي ادراك عقلاني چيست؟

ـ ـ نظر افلاطون در باره‌ي ادراك عقلاني و عالم طبيعت (در بحث معرفت حقيقي) چه بود؟

ـ ـ ويژگي‌هاي معرفت حقيقي و نحوه‌ي دست‌يافتن به آن را از نظر افلاطون بيان كنيد.

15ـ به نظر افلاطون انسان چگونه موفق مي‌شود تا ملاحظه كند عالم طبيعت، سايه‌هايي از عالم مُثُل است؟

16ـ منظور افلاطون ازمُثُل چيست؟ رابطه‌ي آن با موجودات عالم طبيعت چيست؟

ـ ـ منظور افلاطون ازمُثُل چيست؟

ـ ـ منظور افلاطون ازگوهرهاي اصيل و جاودانه چيست؟

17ـ مرجع كليات و نحوه‌ي رسيدن به آن‌ها از نظر افلاطون چگونه است؟ با ذكر مثال آن را توضيح دهيد.

ـ ـ با ذكر يك مثال توضيح دهيد مرجع حقيقي كليات از نظر افلاطون كجاست؟

ـ ـ مرجع تصورات كلي (از قبيل عدالت، زيبايي، نيكي) كجاست و چگونه مي‌توان آنها را ادراك كرد؟

ـ ـ از نظر افلاطون مرجع تصورات كلي كجاست و چگونه مي‌توان به آن رسيد؟

ـ ـ از ديد افلاطون مرجع همه‌ي كليات را بايد در . . .  سراغ گرفت و تنها با يك . . .  مي‌توان آنها را ادراك كرد.

18ـ چرا در تمثيل غارِ افلاطون، زنداني نمي‌تواند مستقيماً به سمت دهانه‌ي غار روانه شود و به روشنايي آتش بيرون نگاه كند؟

19ـ به عقيده‌ي افلاطون زنداني بيرون آمده از غار چه مراحلي را بايد طي كند تا به ديدار خورشيد نائل شود؟

20ـ در تمثيل غار، افلاطون هر يك از عبارات زير را به چه چيزي تشبيه مي‌كند؟

الف) زندان غار          ب) پرتو آتش          ج) اشياء بيرون و انسان‌هاي در حال رفت و آمد

د) خارج شدن‌ آدمي از غار و تماشاي اشياء گوناگون در روي زمين

ـ ـ افلاطون در تمثيل غار، زندان غار را به چه چيزي تشبيه كرده است؟

21ـ منظور افلاطون ازمثال نيك چيست؟

ـ ـ افلاطون مبدأ همه‌ي مُثُل را چه مي‌نامد؟

 

 

 

علتهاي چهارگانه

1ـ نقش و تأثير ارسطو در دانش بشري چه بوده است؟ 

2ـ روش فلسفي ارسطو به چه نامي معروف شد؟ سه تن از پيروان مسلمان ارسطو را نام ببريد.

3ـ ارسطو در قرن . . .  مي‌زيسته است. لقب او . . . بود. او شاگرد . . . بود و روش فلسفي او به . . .  معروف شد.(شهريور83 استان سيستان و بلوچستان)

4ـ ارسطو چگونه فيلسوفي است و به چه موضوعاتي علاقمند بود؟

ـ ـ چه مسئله‌اي بيش از هر چيز ذهن ارسطو را به خود مشغول داشته بود؟

5 ـ ارسطو علم فيزيك را چگونه تعريف مي‌كند؟

6 ـ ارسطو به عنوان يك فيلسوف طبيعت‌شناس در صدد چه امري بود؟

ـ ـ هدف ارسطو از شناخت طبيعت چيست؟

7ـ به نظر ارسطو علتهاي چهارگانه را در چه اموري مي‌توان تشخيص داد؟

7ـ علتهاي چهارگانه را با ذكر مثال نام ببريد.

ـ ـ علتهاي چهارگانه را فقط نام ببريد.

ـ ـ در عبارت زير علتهاي چهارگانه را مشخص كنيد

«پيكرتراش براي تزيين تالار تنديسي از سنگ مرمر مي‌تراشد»

ـ ـ در عبارت زير علتهاي چهارگانه را مشخص كنيد

« هنرمندي مجسمه‌ي طلايي را به خاطر تزيين تالار ساخت»

ـ ـ با توجه به اين مثال جدول زير را كامل كنيد:

«يك نجار براي امرار معاش ميزي را از چوب مي‌سازد و مي‌فروشد»

علت فاعلي

علت صوري

علت فاعلي

علت مادي

 

 

 

 

 

8 ـ ارسطو براي توجيه عقلاني هر پديده‌اي از چه امري استفاده كرده است؟     

الف) عالم مُثُل          ب) علل اربعه         ج) ادراك حسي           د) تغيير و تحول پديده‌ها 

9ـ ارسطو در كتاب «طبيعيات» علت‌هاي چهارگاه را چگونه تعريف مي‌كند؟

ـ ـ علتهاي چهارگانه را از نظر ارسطو نام برده و هر يك را با ذكر مثال تعريف كنيد.

ـ ـ با طرح مثالي، علتهاي چهارگانه را از نظر ارسطو تعريف كنيد.

ـ ـ علت مادي و علت فاعلي را تعريف كرده و سپس براي هر كدام مثال بياوريد.

ـ ـ علت صوري و علت غايي را تعريف كرده سپس براي هر كدام مثال بياوريد.

ـ ـ علت صوري و علت فاعلي را با ذكر مثال تعريف كنيد.

ـ ـ ـ علت صوري را با ذكر مثال تعريف كنيد.

ـ ـ علت غايي را با ذكر مثال تعريف كنيد.

10ـ از نظر ارسطو علتهاي دروني و علتها بيروني نمايانگر كدام علل هستند؟

ـ ـ كدام‌يك از علل اربعه، علل بيروني اشياء به شمار مي‌رود؟

ـ ـ كدام گزينه علت بيروني است؟

الف) علت صوري      ب) علت مادي            ج) علت غايي       د) علت هيولايي

ـ ـ از ديدگاه ارسطو علت صوري و . . .  از علتهاي . . . يك پديده هستند و علت فاعلي و . . . از علتهاي . . . به حساب مي‌آيند.

ـ ـ از ديدگاه ارسطو علت . . .  و . . .  از علتهاي دروني يك پديده هستند و علت . . .  و . . . از علتهاي بيروني به حساب مي‌آيند. ـ علت مادي را با ذكر مثال تعريف كنيد.

11ـ ارسطو علت فاعلي را در حركات طبيعي چگونه تفسير مي‌كند؟

ـ ـ در نظر ارسطو علت فاعلي بر چند قسم است؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

12ـ ابن‌سينا در كتاب شفا غرض ارسطو را از طبيعت شئ چگونه شرح مي‌دهد؟

ـ ـ اسامي زير را مرتب كرده و در جدول قرار دهيد :

التحصيل ـ ابن‌سينا ـ طبيعيات ـ بهمنياربن‌مرزبان ـ شفا ـ ارسطو

نام كتاب

نام نويسنده

 

 

 

 

 

13ـ منظور از طبيعت جسم چيست؟ با ذكر مثال آن را توضيح دهيد.

ـ ـ طبيعت جسم را تعريف كنيد.

ـ ـ اگر سنگي از بلندي سقوط كند ارسطو علت فاعلي آن را چگونه بيان مي‌كند؟

ـ ـ ارسطو در مقابل اين سؤال كه چرا سنگ سقوط مي‌كند و يا چرا شعله‌ي آتش بالا مي‌رود، چه پاسخي مي‌دهد؟

14ـ ابتدا ماده يا هيولا را طبق نظر ارسطو تعريف كرده سپس براي آن مثال بنويسيد.

15ـ علت مادي در نظر ارسطو چيست و چگونه اين علت به مرحله‌ي فعليت نائل مي‌شود؟

16ـ نظر ارسطو را درباره‌ي «ماده و صورت» توضيح دهيد.

ـ ـ از نظر ارسطو پيدايش و فنا چگونه تبيين و تفسير مي‌شود؟

ـ ـ ارسطو مرگ و ولادت را چگونه تفسير مي‌كند؟

17ـ با ذكر مثالي توضيح دهيد كه «ماده و صورت نسبي هستند» يعني چه؟

ـ ـ رآيا ماده و صورت اموري نسبي هستند يا مطلق و ثابت‌اند؟ به طور مختصر توضيح دهيد.

ـ ـ ماده و صورت از نظر ارسطو . . . هستند.

الف) امور نسبي         ب) امور ثابت       ج) امور مطلق         د) علتهاي بيروني

ـ ـ جوجه نسبت به تخم مرغ . . . است، نسبت به مرغ . . . است.

الف) فاعل ـ غايت        ب) ماده ـ صورت            ج) صورت ـ ماده           د) غايت ـ فاعل

ـ ـ نظر ارسطو را درباره‌ي «ماده و صورت» بيان كنيد و به همراه مثال ذكر كنيد كه چرا ارسطو ماده و صورت را اموري نسبي مي‌داند.

18ـ ارتباط طبيعت و علت صوري را از ديدگاه ارسطو بيان كنيد.

19ـ ارسطو مفهوم علت غايي را در چند مورد بكار مي‌برد؟

ـ ـ نقش علت غايي در طبيعت (طبق نظر ارسطو) چيست؟

20ـ ميل طبيعي در درون اشياء را با انگيزه و نيتي كه در درون انسان است، مقايسه كنيد.

21ـ نتيجه و ثمره‌ي بحث علتهاي چهارگانه (از نظر ارسطو) چيست؟

ـ ـ از نظر ارسطو فلسفه چگونه دانشي است و وظيفه‌ي فيلسوف چيست؟

ـ ـ از نظر ارسطو وظيفه‌ي يك فيلسوف چيست؟

 دنیای کدهای جاوا اسکریپت